Search

Urbanco.mv


Media Center

September 14th, 2022

މި ކޯޕަރޭޝަނުގައި ހުރި ބައުތަކެތި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

September 12th, 2022

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް

August 24th, 2022

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދު ރިޓަޔަރކުރުމާއި ގުޅޭ

May 26th, 2022

.ހުޅުމާލޭގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކު ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ

April 11th, 2022

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ދަައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް ބާރުއަޅާ މީސްމީޑިއާގެ އެކި މަންސަތަކުގައި ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭ

April 10th, 2022

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް މިކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭ

April 3rd, 2022

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާއި ގުޅޭ

March 22nd, 2022

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެއްމެދު އިމާރާތްތަކުގެ ފުލެޓުތަކުން އުކާލާ ގާކުނި އަދި ކުންޔާއި ގުޅޭ

March 10th, 2022

ހިޔާ މަޝްރޫޢުއިން ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ގުޅޭ

December 28th, 2021

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކުމަށް މިކޯޕަރޭޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 2021 ޑިިސެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނާއި ގުޅޭ