Search

hdc.mv


Media Center

March 10th, 2022

ހިޔާ މަޝްރޫޢުއިން ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ގުޅޭ

December 28th, 2021

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކުމަށް މިކޯޕަރޭޭޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 2021 ޑިިސެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނާއި ގުޅޭ

December 27th, 2021

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

December 16th, 2021

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރާއި ގުޅޭ

December 9th, 2021

ހުޅުމާލޭގައި މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ތަކާއި ގުޅޭ

December 8th, 2021

ހުޅުމާލެ‮ ‬ބިމުގެ‮ ‬ރަޖިސްޓަރީ‮ ‬ބާޠިލުކުރުމަށް‮ ‬މާލެ‮ ‬ސިޓީ‮ ‬ކައުންސިލުން‮ ‬ނިންމެވި‮ ‬ނިންމުން‮ ‬ކުށްވެރިކޮށް‮ ‬ހައުސިންގ‮ ‬ޑިވެލޮޕްމަންޓް‮ ‬ކޯޕަރޭޝަން‮ ‬ލިމިޓެޑުގެ‮ ‬ފަރާތުން‮ ‬ނެރޭ‮ ‬ނޫސް‮ ‬ބަޔާން

December 7th, 2021

ކޮތަރުކޮށި ނަމުގައި ހުުޅުމާލެ ދެވަނަފިޔަވަހީގައި ހަރަކާތެެއް ބޭއްވުުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޚަބަރާއި ގުޅޭ

November 23rd, 2021

ހިޔާ‮ ‬ފުލެޓުތަކުގައި‮ ‬ކުރިޔަށްގެންދާ‮ ‬ސަރވޭއާއި‮ ‬ގުޅޭ‮

November 22nd, 2021

ހިޔާ‮ ‬ފުލެޓުތަކުގައި‮ ‬ކުރިޔަށްގެންދާ‮ ‬ސަރވޭއާއި‮ ‬ގުޅޭ‮ ‬

June 16th, 2021

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލު ކުރެވިގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅޭ